Historie města Česká Kamenice

Česká Kamenice je starobylé město s bohatou historií, která sahá až do dávného středověku. Město se rozkládá na břehu řeky Kamenice asi 16 km od Děčína. Na území města se stýkají území tří chráněných krajinných oblastí: Lužických hor, Labských pískovců a Českého středohoří. Návštěvníky města na to upozorní fontána při vjezdu do města, zhotovená ze tří hornin – pískovce, žuly a čediče.

Město bylo založeno pravděpodobně již ve druhé polovině 13. století. První písemná zmínka prokazující existenci České Kamenice je z roku 1352. Za své založení vděčí nejspíše Markvartu ze Šarfenštejna či Janu z Michalovic. Později se stávají jeho majiteli Berkové z Dubé a Vartenberkové. Od roku 1515 je vlastníkem města rod Salhausenů a po nich rod Kinských. První městská privilegia byla městu udělena již za Michalovců ve 14. století. Šlo o právo vařit a prodávat pivo, pořádat jarmarky a provozovat městské lázně. O měšťanském životě nás spravuje historicky cenná „městská kniha“, která byla založena a vrchností stvrzena roku 1380. Vedena je do roku 1513 a patří mezi nestarší dochované knihy svého druhu v Čechách. Prvních větších útrap se město dočkalo v 15. století za válek tzv. lužického šestiměstí s Vartenberky, tehdejší českokamenickou vrchností. Městu se nevyhnula ani tažení husitských vojsk spojená s požáry a povodněmi, která podstatným způsobem změnila vzhled města. Nejvýraznější rozvoj České Kamenice proběhl ve 30. letech 19. století, kdy zde vznikaly první průmyslové továrny: papírna, koželužna, barvírna, přádelny a niťárny. Významné byly strojírny a továrny na zpracování kovu.
Historické jádro města vzniklo jako opevněné městečko. Na náměstí je barokní kašna z roku 1775 se sochou Pany Marie. Radnice, patrně z roku 1493, přestavěná a rozšířená roku 1591, je dnes klasicistně upravena. Z původních hradeb a bran se zachovala jižní zámecká brána. Poblíž ní je zámek z let 1541 – 1543. Proti zámku je gotickorenesanční chrám sv. Jakuba Staršího, původně ze 14. století. Má pozdně gotické síňové trojlodí, výzdoba je klasicistní a rokoková s vyřezávanou barokní křtitelnicí. Na zdejší varhany hrál mladý Antonín Dvořák. V kryptě jsou pohřbeni členové rodu Vartenberků. Kostelní věž pochází z let 1552 – 1555. Původně stávala samostatně jako městská hláska, po přestavbě v roce 1605 byla připojena jako zvonice ke kostelu. V severní části města je umístěna Poutní kaple Narození Panny Marie, barokní stavba z let 1736 – 1739. Vyznačuje se mohutnou kopulí, uvnitř je zdobena freskami od Fernanda Brunettiho. Kapli obklopuje čtyřkřídlý ambit s věží. V těsné blízkosti přilehlého parku se nachází Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice.

Dnešní Česká Kamenice představuje významné turistické centrum a to nejen díky své osobité kráse a množstvím kulturních památek, ale i pro příhodnou polohu v turisticky poutavé krajině. Díky jednomu z nejzachovalejších historických městských center Severních Čech byla Česká Kamenice vyhlášena v roce 1992 Městskou památkovou zónou, tvořenou 32 kulturními památkami. Město o své kulturní bohatství pečuje i nadále, což se projevilo mimo jiné i tím, že bylo za realizaci programu regenerace městské památkové zóny vyhlášeno „Historickým městem roku 2005“.

   Město Česká Kamenice - centum

Centrum města Česká Kamenice

Historie Domova

V dubnu 1950 byl zrušen klášter Kongregace Těšitelů, umístěný v budově čp. 494 v blízkosti Mariánské Kaple. V červnu 1950 se klášter proměnil ve „vzdělávací“ centrum pro duchovní všech státem uznávaných církví, které zde fungovalo do roku 1953. Pak byla budova předána české katolické charitě, která v ní zřídila domov pro mentálně postižené děti. Dle domovní knihy, která je zde od samého prvopočátku, je náš domov provozován od 10. 7. 1953, kdy do domova přišlo 20 řádových sester a s nimi 61 klientů. Podle domovní knihy prošlo domovem až do současnosti celkem 598 klientů. Někteří klienti zde prožili celý svůj život a právem to zde považují za svůj domov.

Službu poskytujeme

K 1. 1. 2010 došlo ke sloučení zařízení ÚSP České Kamenici a ÚSP Stará Oleška. DOZP Česká Kamenice je jedním ze tří středisek DOZP Oleška-Kamenice. Statutárním zástupcem všech tří středisek je ředitelka Mgr. Dagmar Vaňková.

DOZP Česká Kamenice je koedukované zařízení s nepřetržitým, celoročním provozem, kapacitou pro 46 klientů.

Domov má jedinečné postavení svým umístěním, neboť leží uprostřed města. Služba je poskytována v běžné městské zástavbě v centru města. Zařízení disponuje vlastní rozsáhlou zahradou. V těsné blízkosti se nachází městský park. Zařízení je dostupné, okolí bezbariérové, takže umožňuje pohyb i imobilním osobám.

Službu posktujeme ve dvou budovách

  • v budově čp. 494 (Hlavní budova)
  • v budově čp. 244 (Domeček)

Za podpory našeho zřizovatele KÚ Ústí nad Labem, se nám postupně podařilo provést rekonstrukci obou budov. V roce 2015  byla dokončena výstavba provozu nové kuchyně a jídelny s prosklenou terasou.

Budova č. p. 494 (Hlavní budova)

V roce 2005 – 2006 proběhla celková rekonstrukce hlavní budovy. Při rekonstrukci byly zvednuty krovy objektu a tím došlo k obydlení půdních prostor. Během rekonstrukce se našly historické dokumenty (k nahlédnutí zde). Bylo provedeno nové zastřešení a zateplení budovy. Při vnějších úpravách bylo vyhověno požadavkům památkářů, neboť objekt je v památkové zóně. Cílem rekonstrukce bylo především naplňování dlouhodobého cíle - zkvalitnění ubytování a humanizace prostředí, snížením počtu vícelůžkových pokojů.
Kapacita ubytování je pro 36 klientů, kteří bydlí celkem v 21 pokojích. Máme 6 pokojů jednolůžkových, 15 pokojů dvoulůžkových. Klienti mají k dispozici pět denních místností, které slouží pro účely odpočinku a k aktivizačním činnostem, dostatečný počet sociálních a hygienických zařízení, včetně dvou hydraulických van. Společenské místnosti jsou vybaveny posezením, počítači s připojením na internet, TV a DVD. Nabízíme společenské hry, sportovní náčiní, pracovní materiál pro aktivizační činnosti. Máme nově pořízenou keramickou dílnu. K dipozici jsou vybavené kuchyňky, varné konvice, mikrovlnné trouby, lednice... Pro zkvalitnění péče pořizujeme různé kompenzační pomůcky, rehabilitační a masážní přístroje, např. přístroj na světloléčbu a termomasáž, rehabilitační míče... Bezbariérový přístup do všech podlaží zajišťuje výtah, který slouží zároveň jako evakuační. Vytápění budovy a ohřev vody zajišťuje plynová kotelna. Na hlavní budovu navazuje nová jídelna s prosklenou terasou a kuchyní s moderní technologií. Zde zajišťujeme celodenní stravování odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

Budova č. p. 244 (Domeček)

V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce budovy čp. 244, kde bylo po té ubytováno 10 klientů, kteří se učí samostatnějšímu bydlení. Jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. K dispozici mají svoji plně vybavenou kuchyňku, sociální zázemí. Za hezkého počasí mohou využívat terasy, kde mají možnost k příjemnému posezení. Součástí budovy je i prostor vymezený na provoz vlastní prádelny, kde zajišťujeme praní, žehlení a drobné opravy osobního i ložního prádla. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn plynovou kotelnou.

Venkovní úpravy

K domovu patří i vydlážděné nádvoří s rozlehlou zahradou. Velké prostory zahrady umožňují odpočinek a relaxaci pod pergolami. Klientům je k dispozici zahradní nábytek venkovní gril a vybavení pro sportovní vyžití. Nově pak ve spodní části zahrady skleník. K hlavní budově patří garáž a tři služební vozy.

Místní dostupnost poskytované služby

Služba je poskytována v běžné městské zástavbě v centru města. V těsném sousedství se nachází městský park, veřejné koupliště... Zařízení je lehce dostupné. Okolí je bezbariérové, takže umožňuje pohyb i imobilním osobám. Občané města nás dobře znají a respektují nás. Naši klienti běžně využívají veřejné služby, které zajišťuje město. Tím, že je Domov umístěn ve středu města, umožňuje klientům výbornou dopravní dostupnost. Autobusová zastávka je od našeho Domova 2 minuty chůze (762 m), vlakové nádraží je vzdáleno 10 minut chůze (950 m), poliklinika je ve vzdálenosti 5 minut chůze (350 m). Od okresního města Děčín je Domov vzdálen 16 km tj. 20 min. jízdy vozem. Od zřizovatele KÚ Ústeckého kraje je vzdálen 41 km, tj.46 min. jízdy vozem.

Vlakové nádraží v České Kamenici

        Zdravotnické středisko v České Kamenici

Vlakové nádraží                                               Zravotnické středisko

Domov, pokud je to možné, nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. S těmito institucemi spolupracujeme. Domov podporuje a pomáhá klientům při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pokud to lze, posiluje sociální začleňování klientů, podporuje a motivuje klienty při zapojení do běžného života (škola, kurzy, nácviky, hledání zaměstnání prostřednictvím agentur…). Aktivně spolupracujeme se Speciální školou v České Kamenici, s agenturou Jurta v Děčíně, sdružením Slunečnice, Osmý den v Děčíně, výtvarným Ateliérem P+P pana Pavla Medínského. Klienti mají možnost navštěvovat městskou knihovnu, kulturní akce pořádané Domem kultury v České Kamenici. účastní se sportovních a kulturních akcí, pořádaných městem. Využívají rekreace zprostředkované i přes jiné agentury. Respektujeme vlastní vůli klientů. Klienti mají možnost využít obchody i služby, které město nabízí (prodejny Lidl. Penny, Cukrárny, Drogerie, Kniha, restaurace, pedikúra,kadeřnictví, lázně, rehabilitace, kostel, městské koupaliště…). V případě zájmu navštívit služby, které jsou více vzdáleny od Domova je možné po dohodě s pracovníky zajistit odvoz, který je hrazen v rámci fakultativních služeb (krytý bazén v Děčíně, Rumburku, kino Děčín…).